ÚKZÚZ, fytosanitární pasy

Možná jste si všimli, že v patičce dodacího listu, přiloženého k Vaší objednávce, je rámeček s vlaječkou EU a nějakými podivnými "kódy".

Jedná se o tzv. fytopas, nebo taky rostlinolékařský pas., což je takový "cestovní doklad" prodávaných rostlin, ze kterého se dá vyčíst, odkud dané rostliny pochází.

Je součástí evropského systému ochrany proti karanténním škodlivým organismům, což jsou choroby a škůdci, jejichž výskyt a šíření v EU by mohly mít velmi negativní dopady např. na hospodářství či přírodu (nejedná se tedy o běžné škůdce jako mšice apod.). Fytopasy mají v případě, že by se v Evropě některý z těchto organismů vyskytl, napomoci dohledání původu, prodejců, a zabránění dalšího šíření.

Jako profesionální prodejce rostlin jsme tedy povinni vydávat k prodaným rostlinám rostlinolékařské pasy a plnit další povinnosti, vycházející z nařízení Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/2031  o  ochranných  opatřeních  proti  škodlivým organismům rostlin.

Jsme zapsáni do registru vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

Registrační číslo: CZ - 1558

Pro více informací o fytosanitárním režimu EU: web ÚKZÚZ